Transport, spedycja, logistyka

Ubezpieczenia transportowe

Prowadzimy obsługę ponad setki klientów w zakresie ubezpieczeń firm transportowych i spedycyjnych. Nasz wysoki, stale aktualizowany poziom wiedzy eksperckiej i wieloletnie doświadczenie przekłada się na skuteczność podczas negocjacji prowadzonych w imieniu naszych klientów. Ubezpieczyciele postrzegają nas jako partnera strategicznego, będącego specjalistą w zakresie produktów dedykowanych dla przewoźników.

Co istotne, naszym Klientom zapewniamy bezpłatną pomoc w likwidacji szkód, również zagranicznych.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy autorami specjalnego, unikatowego programu ubezpieczeniowego dedykowanego przewoźnikom drogowym, w skład którego wchodzą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przewozach krajowych, międzynarodowych, jak i kabotażowych. Program ten jest propozycją kompleksową, a możliwość doboru ryzyk i rozszerzeń sprawia, iż ubezpieczenie staje się "szytym na miarę" pod względem indywidualnych oczekiwań Klienta. Z istotnych elementów programu, w dużej mierze autorskich Proffman Broker, wymienić należy:

 • Objęcie zakresem ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa do pełnych wysokości sum gwarancyjnych,
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających,
 • Rozszerzenie zakresowe o szkody polegające na utracie/uszkodzeniu towaru powstałe wskutek oszustwa lub w wyniku innego działania przestępczego o podobnym charakterze,
 • Odpowiedzialność za nieterminowe podstawienie pojazdu pod załadunek,
 • Odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w przewożonym towarze wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej,
 • Niewłaściwe wykorzystanie/utrata dokumentów,
 • Nierozsądny wybór osoby trzeciej,
 • Koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu,
 • Szereg kosztów dodatkowych, w tym: koszty zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody, uprzątnięcia, czasowego składowania, utylizacji, przeładunku, itp.

Oferujemy Państwu usługi brokerskie w odniesieniu do wszelkich dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów, z których najważniejszymi dla branży transportowej i spedycyjnej są:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne posiadanych lub użytkowanych przez firmę pojazdów (w tym floty, truck-assistance),
 • Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym (OCPD), jak również za wykonywanie przewozów kabotażowych,
 • Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS),
 • Zabezpieczenie licencji transportowej (tzw. "OC zawodowe przewoźnika"),
 • Ubezpieczenia cargo,
 • Ubezpieczenia majątku należącego do firmy,
 • Ubezpieczenie OC firmy w ryzykach innych niż OCPD lub OCS,
 • Ubezpieczenia dedykowane pracownikom firmy, takie jak: koszty leczenie za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków, itp.


Więcej informacji o ubezpieczeniach transportowych na naszej stronie: www.ubezpieczenia-transportowe.pl

Wszystkich zainteresowanych zarówno programem ubezpieczeniowym, jak i pozostałymi ubezpieczeniami z grupy przewoźników, zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektu wskazanym poniżej.


Opiekun projektu

Sylwia Strzałkowska-Kałka

+48 91 432 38 66
sylwia.strzalkowska-kalka@proffman.pl


+48 91 432 38 60